I etap DI z 28.03.2010 – pyt. 38

Pytanie nr 38 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 28 marca 2010
Test do pobrania na stronie KNF

Szukane:

Bieżąca cena obligacji, która zapewnia osiągniecie stopy zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu za 5 lat w wysokości 12% rocznie.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy roczne) przy założeniu wykorzystania opcji wcześniejszego wykupu po 5 latach za 1200 PLN.

Obliczamy bieżącą cenę obligacji.

Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 28.03.2010 – pyt. 10

Pytanie nr 10 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 28 marca 2010
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

Obligacja A: 15-letnia zerokuponowa obligacja o wartości nominalnej 1000 zł
Obligacja B: 20-letnia obligacja z kuponem o wartości 5% wartości nominalnej, płatnym na koniec roku
– duration portfela
– stopa procentowa

Szukane:

Udział procentowy obligacji 20-letniej w portfelu.

Rozwiązanie:

Duration obligacji zerokuponowej jest równe jej okresowi ważności.

Obliczamy duration obligacji B. Zakładamy, że wartość nominalna wynosi np. .
Jako, że jest to obligacja 20-letnia to czeka nas sporo liczenia.

Następnie mając duration całego portfela oraz obliczone duration obligacji A i B, konstruujemy układ równań, gdzie to udział obligacji B w portfelu.Odpowiedź:

Udział obligacji 20-letniej w portfelu wynosi .

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 27.03.2011 – pyt. 108

Pytanie nr 108 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 27 marca 2011
Test do pobrania na stronie KNF

Szukane:

Ile wynosi koszt kapitału pozyskiwanego w opisany sposób po uwzględnieniu kosztów emisji i dystrybucji?

Rozwiązanie:


Diagram przepływów pieniężnych (z punktu widzenia spółki) związanych z emisją obligacji (okresy roczne).


– całkowity koszt kapitału
– roczny koszt kapitału

Odpowiedź:

Koszt kapitału wynosi

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 27.03.2011 – pyt. 59

Pytanie nr 59 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 27 marca 2011
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– wartość nominalna obligacji
– wartość rynkowa obligacji (cena zakupu)
– okres do wykupu obligacji (w latach)
– oprocentowanie obligacji w skali roku
– wysokość półrocznego kuponu
(Reinvestment Rate) – stopa po której reinwestowane są odsetki otrzymane z obligacji
– okres po jakim inwestor chce sprzedać obligację (w latach) za cenę równą wartości nominalnej

Szukane:

Planowana całkowita roczna stopu zwrotu dla inwestora?

Szukamy stopy MIRR (Modified Internal Rate Of Return), a nie IRR (Internal Rate Of Return) ponieważ stopa IRR zakłada reinwestycję zysków po stopie IRR. Natomiast MIRR zakłada reinwestycję zysków po dowolnej stopie reinwestycji, w naszym przypadku podanej w zadaniu i równej 4%.

Rozwiązanie:

Diagram przepływów pieniężnych związanych z obligacją (okresy półroczne).

Obliczenia przeprowadzamy za pomocą kalkulatora finansowego np. TI BA II Plus Professional.

Wprowadzamy przepływy pieniężne do arkusza (funkcja CF kalkulatora). Obliczamy MIRR podając stopę reinwestycji (funkcja IRR kalkulatora). Otrzymujemy w skali półrocznej, czyli w skali rocznej

Odpowiedź:

Planowana całkowita roczna stopu zwrotu dla inwestora

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 27.03.2011 – pyt. 38

Pytanie nr 38 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 27 marca 2011
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– wartość rynkowa obligacji jest równa cenie nominalnej
– okres do wykupu obligacji (w latach)
– oprocentowanie obligacji w skali roku

Szukane:

Średni czas trwania obligacji (duration)

Rozwiązanie:

Wiemy, że wartość rynkowa obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji, stąd wiemy, że , stąd .

Wykorzystujemy wzór na duration Macaulaya. Podstawiamy pod przykładową wartość, żeby łatwiej obliczyć duration, np. .

Odpowiedź:

Średni czas trwania obligacji (duration) wynosi

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 12.03.2006 – pyt. 51

Pytanie nr 51 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 12 marca 2006
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
– stopa wolna od ryzyka
– współczynnik beta akcji A
– współczynnik beta akcji B
– obecna cena akcji A
– obecna cena akcji B
– oczekiwana cena akcji A za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
– oczekiwana cena akcji B za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
– dywidenda z akcji A wypłacona za rok
– dywidenda z akcji A wypłacona za rok

Szukane:

Zgodnie z modelem CAPM, która z akcji jest dobrze wyceniona przez rynek?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM).


Obliczamy obecną (dzisiejszą) cenę akcji A i B.

Porównujemy ceny rynkowe akcji z ich ceną wyliczoną w poprzednim kroku.
– akcja A jest przewartościowana
– akcja B jest niedowartościowana

Odpowiedź:

Żadna z akcji nie jest dobrze wyceniona.

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 89

Pytanie nr 89 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– przewidywana dywidenda na akcję za rok od dnia dzisiejszego
– wartość współczynnika beta spółki
– stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka
– oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
– cena akcji po wypłacie dywidendy za rok

Szukane:

Dzisiejsza cen akcji

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwaną stopę zwrotu z akcji danej spółki (z wykorzystaniem modelu CAPM):

Wykorzystujemy wzór na wartość obecną (present value) pieniądza. Znamy wartość przyszłą (future value) na którą składa się przewidywanej dywidendy na akcję za rok oraz czyli cena akcji po wypłacie dywidendy za rok. Znamy również koszt pieniądza, który wyliczyliśmy w poprzednim kroku z wykorzystaniem modelu CAPM.

Odpowiedź:

Dzisiejsza cena akcji

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 106

Pytanie nr 106 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– współczynnik beta akcji spółki A
– współczynnik beta akcji spółki B
– stopa wolna od ryzyka
– stopa zwrotu z portfela rynkowego

– rynkowa stopa zwrotu z akcji spółki A
– rynkowa stopa zwrotu z akcji spółki B

Szukane:

Jak wycenione są akcje (niedowartościowane, przewartościowane, dobrze wycenione)?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji spółek A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM), następnie porównujemy je z podanymi, rynkowymi stopami zwrotu z akcji tych spółek.

A: – niedowartościowane
B: – dobrze wycenione

Odpowiedź:

Akcje spółki A są niedowartościowane, a akcje spółki B są dobrze wycenione.

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis