I etap DI z 25.03.2007 – pyt. 62

Pytanie nr 62 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 25 marca 2007
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

Równanie SML: r=1,8\% + 8,4 \beta

Szukane:

Stopa zwrotu z portfela rynkowego r_m = ?

Rozwiązanie:

Zakładamy, że w podanym równaniu SML omyłkowo pominięto % przy wartości 8,4.

Wiemy, że portfel jest rynkowy gdy współczynnik \beta = 1. Wiemy również, że stopa zwrotu z rynku jest w takim przypadku równa oczekiwanej stopie zwrotu z portfela, czyli r_m=r. Szukamy zatem tak naprawdę oczekiwanej stopy zwrotu r z portfela o \beta = 1.

r=1,8\% + 8,4\% \beta = 1,8\% + 8,4\% \cdot 1 = 10,2\%
r=r_m=10,2\%

Odpowiedź:

r_m=10,2\%

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 47

Pytanie nr 47 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

P_{ABC} = 50 \: PLN – cena akcji spółki ABC
p_1 = 25\% że cena akcji spadnie do 40 \: PLN \hspace{ 2 in}\displaystyle\rightarrow R_1 = \frac{40-50}{50} = \frac{-10}{50} = -0,2
p_2 = 40\% że cena akcji wzrośnie do 70 \: PLN \hspace{ 2 in}\displaystyle\rightarrow R_2 = \frac{70-50}{50} = \frac{20}{50} = +0,4
p_3 = 35\% że cena akcji nie zmieni się \rightarrow R_3 = 0

Szukane:

Odchylenie standardowe (\sigma – sigma) = ?

Rozwiązanie:

Obliczamy stopy zwrotu R_i z akcji ABC dla danych prawdopodobieństw p_i i zapisujemy przy danych.

Obliczamy oczekiwana stopę zwrotu:
\displaystyle E(R) = \sum_{i=1}^n p_i R_i
E(R) = 0,25\cdot(-0,2)+0,4\cdot0,35\cdot0=0,11=11\%

Obliczamy odchylenie standardowe:
\displaystyle \sigma(R) = \sum_{i=1}^n p_i (R_i-E(R))^2
\sigma (0,11) = \sqrt{0,25\cdot(-0,2-0,11)^2 + 0,4\cdot(0,4-0,11)^2 + 0,35\cdot(0-0,11)^2} = \sqrt{0,25 \cdot (-0.31)^2 + 0,4 \cdot 0,29^2 + 0,35 \cdot 0,11^2} \approx 0,2488 \approx 25\%

Odpowiedź:

\sigma = 25\%

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

Koszt kapitału własnego w ocenie projektów inwestycyjnych

W celu wyznaczenia kosztu kapitału własnego można wykorzystać model CAPM (Capital Asset Pricing Model). Jedną z postaci modelu CAPM jest SML (Security Market Line) [Jajuga i Jajuga 2008, s. 244]:

r = rf + β * (rm – rf)

Gdzie:

  • r – oczekiwana stopa zwrotu
  • rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka
  • rm – stopa zwrotu z rynku
  • (rm – rf) – premia za ryzyko [Czekaj 2008, s. 408]
  •  β – współczynnik określający udział ryzyka danego papieru w ryzyku rynkowym

O ile znalezienie stopy zwrotu wolnej od ryzyka nie stanowi zazwyczaj problemu (jest to np. rentowność obligacji skarbowych), to problematyczne bywa wyznaczenie wartości różnicy (rm – rf) ze względu na trudności w oszacowaniu stopy zwrotu z rynku. Sprawę ułatwia jednak fakt, że całość nawiasu można potraktować jako premie za ryzyko dla kraju w którym prowadzony będzie projekt inwestycyjny [Czekaj 2008, s. 408] i znaleźć odpowiednią wartość w arkuszach udostępnianych przez profesora Damodarana (Total Equity Risk Premium).

 

Rozpatrzmy to na przykładzie projektu realizowanego w Polsce w branży hotelowej. Jako dane wejściowe zostały przyjęte następujące wartości:

  • rf – realna stopa wolna od ryzyka (rentowność netto 3-letnich obligacji skarbowych TZ0215): 1,47% [DM BOŚ SA 2014]
  • (rm – rf) – premia za ryzyko dla Polski (Total Equity Risk Premium): 6,28% [Damodaran Online 2014]
  • β – współczynnik beta dla branży EU Hotel and Gaming: 1,0 [Damodaran Online 2014a]

Stąd:

r = 1,47% + 1,0 * 6,28% = 7,75%

 

Bibliografia:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

Separator dziesiętny na wyspach, czyli kropka i przecinek w krajach anglojęzycznych

W Europie jako separatora dziesiętnego (znak oddzielający jedności od części dziesiętnych) używamy przecinka, a tysiące (separator grup cyfr) oddzielamy za pomocą kropek lub spacji (zgodnie z francuską wersją układu SI, taki zapis stosujemy w Polsce).
Przykładowo milion i dziesięć setnych zapiszemy: 1 000 000,10

Natomiast w Irlandii, Wielkiej Brytanii i innych krajach anglojęzycznych jako separatora dziesiętnego używamy kropki, a tysiące oddzielamy za pomocą przecinków.
Przykładowo milion i dziesięć setnych zapiszemy: 1,000,000.10

Staje się to problemem w przypadku obliczeń w Excelu, gdy dane skopiowane w formacie z kropką jako separatorem dziesiętnym są rozpoznawane jako tekst a nie liczby. Aby poradzić sobie z tym problemem można skorzystać z funkcji Zamień. W wersji MS Excel 2007 znajduje się ona w Narzędzia Główne => Znajdź i zaznacz => Zamień. W przypadku gdy chcemy edytować jedynie pewien zakres komórek wystarczy, że zaznaczymy wybrany obszar i użyjemy funkcji Zamień.

Możemy również zmienić typ separatora dziesiętnego i tysięcy dla całego Excela. Odpowiednie opcje znajdziemy w Wstążka => Opcje programu Excel => Zaawansowane.

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis