I etap DI z 12.03.2006 – pyt. 51

Pytanie nr 51 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 12 marca 2006
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
– stopa wolna od ryzyka
– współczynnik beta akcji A
– współczynnik beta akcji B
– obecna cena akcji A
– obecna cena akcji B
– oczekiwana cena akcji A za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
– oczekiwana cena akcji B za rok (nieuwzględniająca dywidendy)
– dywidenda z akcji A wypłacona za rok
– dywidenda z akcji A wypłacona za rok

Szukane:

Zgodnie z modelem CAPM, która z akcji jest dobrze wyceniona przez rynek?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM).


Obliczamy obecną (dzisiejszą) cenę akcji A i B.

Porównujemy ceny rynkowe akcji z ich ceną wyliczoną w poprzednim kroku.
– akcja A jest przewartościowana
– akcja B jest niedowartościowana

Odpowiedź:

Żadna z akcji nie jest dobrze wyceniona.

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 89

Pytanie nr 89 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– przewidywana dywidenda na akcję za rok od dnia dzisiejszego
– wartość współczynnika beta spółki
– stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka
– oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego
– cena akcji po wypłacie dywidendy za rok

Szukane:

Dzisiejsza cen akcji

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwaną stopę zwrotu z akcji danej spółki (z wykorzystaniem modelu CAPM):

Wykorzystujemy wzór na wartość obecną (present value) pieniądza. Znamy wartość przyszłą (future value) na którą składa się przewidywanej dywidendy na akcję za rok oraz czyli cena akcji po wypłacie dywidendy za rok. Znamy również koszt pieniądza, który wyliczyliśmy w poprzednim kroku z wykorzystaniem modelu CAPM.

Odpowiedź:

Dzisiejsza cena akcji

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 106

Pytanie nr 106 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– współczynnik beta akcji spółki A
– współczynnik beta akcji spółki B
– stopa wolna od ryzyka
– stopa zwrotu z portfela rynkowego

– rynkowa stopa zwrotu z akcji spółki A
– rynkowa stopa zwrotu z akcji spółki B

Szukane:

Jak wycenione są akcje (niedowartościowane, przewartościowane, dobrze wycenione)?

Rozwiązanie:

Obliczamy oczekiwane stopy zwrotu z akcji spółek A i B (z wykorzystaniem modelu CAPM), następnie porównujemy je z podanymi, rynkowymi stopami zwrotu z akcji tych spółek.

A: – niedowartościowane
B: – dobrze wycenione

Odpowiedź:

Akcje spółki A są niedowartościowane, a akcje spółki B są dobrze wycenione.

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 25.03.2007 – pyt. 62

Pytanie nr 62 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 25 marca 2007
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

Równanie SML:

Szukane:

Stopa zwrotu z portfela rynkowego

Rozwiązanie:

Zakładamy, że w podanym równaniu SML omyłkowo pominięto % przy wartości 8,4.

Wiemy, że portfel jest rynkowy gdy współczynnik . Wiemy również, że stopa zwrotu z rynku jest w takim przypadku równa oczekiwanej stopie zwrotu z portfela, czyli . Szukamy zatem tak naprawdę oczekiwanej stopy zwrotu z portfela o .


Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 47

Pytanie nr 47 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– cena akcji spółki ABC
że cena akcji spadnie do
że cena akcji wzrośnie do
że cena akcji nie zmieni się

Szukane:

Odchylenie standardowe ( – sigma) = ?

Rozwiązanie:

Obliczamy stopy zwrotu z akcji ABC dla danych prawdopodobieństw i zapisujemy przy danych.

Obliczamy oczekiwana stopę zwrotu:

Obliczamy odchylenie standardowe:

Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis